Patrolowanie jezior oraz wdrożenie aplikacji „Szczupak Sygnalista” jako sposób na ograniczenie kłusownictwa w wodach.

Ośrodek Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Camp Pisz Marek Łachacz, Aleja Turystów 11, 12-200 Pisz bierze udział w projekcie: Patrolowanie jezior oraz wdrożenie aplikacji „Szczupak Sygnalista” jako sposób na ograniczenie kłusownictwa w wodach.

Projekt realizowany w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.

W ramach planowanych działań wnioskodawca planuje prowadzenie patroli monitorujących wody i otulinę obwodu , a także wdrożenie aplikacji „Szczupak Sygnalista” umożliwiającej przesyłanie szybkich i anonimowych zgłoszeń występków kłusowniczych i zanieczyszczenia środowiska.

Celem operacji jest ograniczenie kłusownictwa za pomocą patroli monitorujących wody i otulinę obwodu poprzez zakup: samochodu terenowego, fotopułapek szt. 3, cyfrowej lornetki z noktowizorem, drona, a także wdrożenie aplikacji „Szczupak Sygnalista” na jeziorze Piskorzewskim w wyniku czego nastąpi poprawa bioróżnorodności akwenów wodnych.

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie pozytywnie na zwiększenie konkurencyjności obszaru i podniesie atrakcyjność wędkarską oraz rybacką jeziora Piskorzewskiego, ponieważ w sposób drastyczny ograniczy kłusownictwo- co docelowo skutkować będzie poprawą dobrostanu ryb i ich ilością.

Całkowita wartość projektu wynosi 193 771,05 zł.

Wkład funduszy europejskich wynosi 129 790,00 zł

Miejsce realizacji projektu przez beneficjenta: Aleja Turystów 11, 12-200 Pisz oraz jezioro Piskorzewskie z otuliną działka nr 178, obręb Pogobie Średnie

Dofinansowanie UE

M2 System

Ośrodek Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Camp Pisz Marek Łachacz, Aleja Turystów 11, 12-200 Pisz bierze udział w projekcie: M2 System Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Całkowita wartość projektu wynosi 38.601.904,04 zł.

Wkład funduszy europejskich wynosi 19.231.950,00 zł

Miejsce realizacji projektu przez beneficjenta: Aleja Turystów 11, 12-200 Pisz

Projekt „M2 System” ma na celu zwiększenie konkurencyjności gospodarczej Konsorcjum 4 przedsiębiorstw z sektora MŚP, działających na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, co zostanie osiągnięte dzięki realizacji przez te przedsiębiorstwa inwestycji we wspólną infrastrukturę produktów sieciowych oraz wspólne działania w sferach:

1. promocji,

2. wdrożenia standardów funkcjonowania produktu,

3. nowatorskich narzędzi ICT,

4. oferowania pakietów turystycznych w oparciu o całoroczny kalendarz imprez kulturalnych.

Konsorcjanci realizują w ramach 3 powiązanych ze sobą rdzeni (kulturowego, gastronomicznego i aktywnego) inwestycje w 3 kluczowych lokalizacjach Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (Węgorzewo, Stare Sady i Pisz- Aleja Turystów 11). Dzięki temu, oraz dzięki wypracowanym w ramach projektu mechanizmom trwałej współpracy, oferować będą turystom przez cały rok znacznie poszerzony zakres usług turystycznych w ramach unikalnego, całorocznego i sieciowego produktu „Mazury na szlaku kultury”. Tak utworzony produkt w innowacyjny sposób przyczyni się do wydłużenia sezonu w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, tworząc całoroczną ofertę, opartą o wydarzenia kulturalne i nowe inwestycje. Jednocześnie stanowi on znaczącą modyfikację istniejącego produktu turystycznego – Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Usługi konsorcjantów będą oferowane w formie kompleksowych, objętych wspólnymi cenami i wspólnie wytwarzanych, oraz dostosowanych do potrzeb i oczekiwań klientów pakietów. Inwestycje stworzą nową jakość w infrastrukturze regionu, oraz umożliwią powstanie zupełnie nowych usług, jak obsługa dużych eventów i catering na wodzie, czy sieciowe wypożyczanie sprzętu turystycznego na obszarze Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności 4 MŚP, działających na terenie Krainy WJM, poprzez utworzenie do 2020 r. innowacyjnego, całorocznego, sieciowego produktu turystycznego „Mazury na szlaku kultury”. Powstanie on dzięki wspólnym inwestycjom i działaniom Konsorcjantów, realizowanym w oparciu o istniejący potencjał turystyczny obszaru, w szczególności o liniowy Szlak Wielkich Jezior Mazurskich i pozostałe walory przyrodniczo-kulturowe regionu, zgodnie z RIS dla Polski Wschodniej: turystyka/medycyna/zdrowie.

Celami pośrednimi będą:

1. wzrost sprzedaży i wprowadzenie nowych, całorocznych produktów/usług do oferty 4 MŚP

2. podniesienie jakości, integracja, pakietyzacja i dywersyfikacja oferty turystycznego 4 MŚP

3. wdrożenie nowych, trwałych rozwiązań w zakresie kooperacji i świadczenia usług wspólnych przez 4 MŚP

4. wzrost zatrudnienia na terenach wiejskich w sektorze pozarolniczym o 21 osób

5. wdrożenie innowacji produktowej i procesowej w turystyce Krainy Wielkich Jezior Mazurskich

6. wydłużenie sezonu turystycznego w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich i lepsze wykorzystanie potencjału tego obszaru dla turystyki.

W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost liczby turystów po wysokim sezonie turystycznym (szczególnie dzięki ofercie kulturowej i wybudowanej, całorocznej infrastrukturze).

Projekt przyczyni się to do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw realizujących projekt, zwiększenia zatrudnienia na obszarach wiejskich w sektorze pozarolniczym, oraz lepszego wykorzystania potencjału przyrodniczego i kulturalnego regionu dla rozwoju całorocznej oferty turystycznej, a tym samym ograniczenia sezonowości. Działanie to wpisuje się doskonale w RIS Polski Wschodniej „turystyka, medycyna, zdrowie”.

Projekty

Projekt budowy Domów na Wodzie:

 1. Projekt architektoniczny
 2. Opis techniczny projektu architektonicznego
 3. Projekt wnętrza
 4. Analiza pływalności

Projekt przebudowy i rozbudowy budynku wielofunkcyjnego:

 1. Projekt architektoniczno-budowlany
  1. Załączniki
   1. Pozwolenie na budowę nr WZB.6740.5.2018 z dnia 10 stycznia 2018
   2. Wypis z rejestru gruntów z dnia 2017.06.26
   3. Decyzja nr 132/17 o warunkach zabudowy ZPN.6730.132.2017.AF z dnia 27.06.2017
   4. Zaświadczenie ZPN.6220.2.5.2017 z dnia 26.06.2017 o braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
   5. Uzgodnienie- opinia sanitarna ZNS.4081.13.2018 z dnia 13.08.2018 - projektu technologicznego kuchni.
  2. Tom I. Projekt zagospodarowania terenu
   1. Zagospodarowanie terenu
    1. Opis zagospodarowania
    2. Rysunki
  3. Tom II Projekt architektoniczno budowlany
   1. Architektura
    1. Opis Architektura
    2. Rysunki Architektura
 2. Projekt budowlany – konstrukcje
 3. Projekt budowlany – branża sanitarna
 4. Projekt budowlany – branża elektryczna

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu

9 września 2016 podpisano umowę dotyczącą realizacji projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu”. Jest to pierwsza umowa w ramach Osi Priorytetowej 4 „Efektywność energetyczna” Działanie 4.2 – „Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

– Realizacja tego projektu pozwoli o około połowę ograniczyć koszty związane z eksploatacją budynków – mówi z zadowoleniem Marek Łachacz, właściciel hotelu.

Realizacja projektu będzie dotyczyła kompleksowej modernizacji energetycznej budynków Hotelu Joseph Conrad w Piszu, tj.: ociepleniu budynku hotelowego i budynku wielofunkcyjnego, likwidacji kotła c.o. na ekogroszek i zastąpienia go zestawem dwóch pomp ciepła „powietrze – woda” (moc 2x35kW) i kotłem na biomasę (moc 100 kW). Ponadto zaplanowano wymianę grzejników na niskotemperaturowe, czyli przygotowane do pracy z pompą ciepła, a także wprowadzenie technologii energooszczędnych: montaż kolektorów do przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także montażu paneli fotowoltaicznych o mocy 15 kWp.

– W ramach zadania zostanie także wymienione oświetlenie – z tradycyjnego na ledowe – dodaje Marek Łachacz. – Zmodernizujemy też wentylację mechaniczną, gdzie zostanie zastosowana instalacja odzysku energii w budynku hotelowym. Sam system zarządzania energia będzie obsługiwany z poziomu recepcji.

Więcej informacji o programie na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl

Lista realizowanych przetargów dla projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu”

 1. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie studium wykonalności projektu dla projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu” (publikacja 22.02.2016)
  1. Protokół z procedury zamówienia,
  2. Zawiadomienie o wyborze oferty.
 2. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie audytu energetycznego w związku z realizacją projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu” (publikacja 22.02.2016)
  1. Protokół z procedury zamówienia, str. 1, str. 2
  2. Zawiadomienie o wyborze oferty.
 3. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektów : budowlanego, sanitarnego, elektrycznego , w związku z realizacją projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu” (publikacja 22.02.2016)
  1. Projekt budowlany
  2. Projekt sanitarny
  3. Projekt elektryczny
 4. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie docieplenia wewnętrznego budynku hotelowego i sali wielofunkcyjnej w związku z realizacją projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu” (publikacja 02.10.2016)
  1. Przedmiar robót budowlanych
  2. Protokół z procedury zamówienia,
  3. Zawiadomienie o wyborze oferty.
 5. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie docieplenia zewnętrznego budynku hotelowego i sali wielofunkcyjnej w związku z realizacją projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu” (publikacja 02.10.2016)
  1. Przedmiar robót budowlanych
  2. Protokół z procedury zamówienia,
  3. Zawiadomienie o wyborze oferty.
 6. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót instalacji sanitarnych c.o. w związku z realizacją projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu” (publikacja 06.10.2016)
  1. Przedmiar robót
  2. Zawiadomienie o nieważnieniu ogłoszenia
 7. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznej oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne w związku z realizacją projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu” (publikacja 17.10.2016)
  1. Zmiana zapytania wraz ze zmianą terminu składania ofert
  2. Projekt budowlany, branża elektryczna
  3. Przedmiar robót fotowoltanika
  4. Przedmiar robót modernizacja oświetlenia
  5. Specyfikacja techniczna
  6. Protokół z procedury zamówienia,
  7. Zawiadomienie o wyborze oferty.
 8. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót instalacji sanitarnych c.o. w związku z realizacją projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu” (publikacja 31.10.2016)
  1. Projekt budowlany, instalacje sanitarne
  2. Przedmiar robót, instalacje sanitarne
  3. Protokół z procedury zamówienia,
  4. Zawiadomienie o wyborze oferty.