ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I INNOWACJE” W OŚRODKU ŻEGLARSTWA I TURYSTYKI WODNEJ CAMP PISZ

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

FUNDUSZE NORWESKIE

Ośrodek Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Cmap Pisz Łachacz Marek, korzysta z dofinansowania o wartości 399 872,18 EUR otrzymanego od Norwegii. Celem projektu Rozwój Ośrodka Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Camp-Pisz poprzez wdrożenie innowacji produktowej i procesowych służących osiągnięciu celów gospodarki obiegu zamkniętego oraz zrównoważonej i odpowiedzialnej środowiskowo turystyki.

INFORMACJA O UMOWIE

Umowa w sprawie projektu nr NORW.19.01.02-28-0017/22-00 w ramach schematu Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” została podpisana 28 czerwca 2023 roku.

1. WARTOŚĆ PROJEKTU 3 210 300,00 PLN

2. WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH 399 872,18 EUR

TYTUŁ PROJEKTU

Projekt pn. „Rozwój Ośrodka Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Camp-Pisz poprzez wdrożenie innowacji produktowej i procesowych służących osiągnięciu celów gospodarki obiegu zamkniętego oraz zrównoważonej i odpowiedzialnej środowiskowo turystyki” współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

OPIS PROJEKTU:

Celem projektu jest wprowadzenie do praktyki gospodarczej przedsiębiorstwa innowacji procesowej oraz produktowej. Innowacja produktowa będzie polegała na zaoferowaniu usługi wodnego SPA, oraz na wdrożeniu szeregu technologii i rozwiązań, które pozwolą na ograniczenie wpływu obiektu na środowisko naturalne we wszystkich obszarach, tj. wody, powietrza oraz gleby, osiągnięciu celów gospodarki obiegu zamkniętego oraz zrównoważonej turystyki, w obszarze wdrażanych rozwiązań jaki i w stosunku do części już obecnej infrastruktury. Dzięki projektowi nastąpi dywersyfikacja zakresu prowadzonej działalności turystycznej przedsiębiorstwa polegająca na rozszerzeniu zakresu i rodzajów usług o nowe innowacyjne na skalę co najmniej kraju usługi wodnego SPA.

NAZWA PROGRAMU

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego NORW.00.00.00, Oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, Poddziałanie 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth.

CZYM SĄ FUNDUSZE NORWESKIE?

Fundusze Norweskie i EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach Funduszy Norweskich i EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze Norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze Norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

 • innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
 • integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
 • środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
 • kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
 • sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Aby sprawdzić postepy z realizacji prac, zapraszamy do odwiedzenia na nasz profil w mediach społecznościowych https://www.facebook.com/HotelJosephConrad oraz https://www.instagram.com/hotel_conrad/

Dofinansowanie UE i Norweskie
Dofinansowanie UE i Norweskie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 5/2023/NORW

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

 • Nr postępowania: 5/2023/NORW
 • Data publikacji: 16 sierpnia 2023 roku

"Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. Rozwój Ośrodka Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Camp-Pisz poprzez wdrożenie innowacji produktowej i procesowych służących osiągnięciu celów gospodarki obiegu zamkniętego oraz zrównoważonej i odpowiedzialnej środowiskowo turystyki."

Część 1- Modernizacja nabrzeża i usunięcie namułów z terenu przystani jachtowej

Część 2 – budowa budynku wielofunkcyjnego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 4/2023/NORW

Zamawiający : Ośrodek Żeglarstwa Camp-Pisz Marek Łachacz

zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie i dostawę jednostki pływającej „SPA na Wodzie” wraz z jej wyposażeniem

 • Nr postępowania: 4/2023/NORW
 • Data publikacji: 11 sierpnia 2023 roku
 • Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa jednostki pływającej „SPA na Wodzie” wraz z jej wyposażeniem, na potrzeby projektu „Rozwój Ośrodka Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Camp-Pisz poprzez wdrożenie innowacji produktowej i procesowych służących osiągnięciu celów gospodarki obiegu zamkniętego oraz zrównoważonej i odpowiedzialnej środowiskowo turystyki.” Jednostka zostanie zrealizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie jednostki pływającej, wykonanie jej według zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu oraz dostawa do siedziby Zamawiającego.

Dokumenty dotyczące zamówienia:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
 3. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Wykaz Załączników do SWZ:

 1. Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia
 2. Zał. 2 Formularz oferty
 3. Zał. 3 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
 4. Zał. 4 Projektowane postanowienia umowy
 5. Zał. 5 Oświadczenie grupa kapitałowa
 6. Zał. 6 Oświadczenie o aktualności informacji w oświadczeniu
 7. Zał. 7 Oświadczenie sankcje Rosja-Ukraina
 8. Zał. 8 Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Pisz dnia 11.08.2023

Dostawa jednostki pływającej wraz z jej wyposażeniem realizowana jest w ramach projektu:

 1. Rozwój Ośrodka Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Camp-Pisz poprzez wdrożenie innowacji produktowej i procesowych służących osiągnięciu celów gospodarki obiegu zamkniętego oraz zrównoważonej i odpowiedzialnej środowiskowo turystyki.
 2. Projekt jest dofinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth.
 3. Numer projektu: NORW.19.01.02-28-0017/22.

Osoba do kontaktu : Marek Łachacz 87 4230459 , camp@post.pl

Informacja o kwocie

Data publikacji: 13.09.2023 r.

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu nr 4/2023/NORW.

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji: 13.09.2023 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Data publikacji: 18.09.2023 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/2023/NORW

Zamawiający : Ośrodek Żeglarstwa Camp-Pisz Marek Łachacz

zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie i dostawę jednostki pływającej „SPA na Wodzie” wraz z jej wyposażeniem

 • Nr postępowania: 1/2023/NORW
 • Data publikacji: 12 czerwca 2023 roku
 • Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa jednostki pływającej „SPA na Wodzie” wraz z jej wyposażeniem, na potrzeby projektu „Rozwój Ośrodka Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Camp-Pisz poprzez wdrożenie innowacji produktowej i procesowych służących osiągnięciu celów gospodarki obiegu zamkniętego oraz zrównoważonej i odpowiedzialnej środowiskowo turystyki.” Jednostka zostanie zrealizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie jednostki pływającej, wykonanie jej według zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu oraz dostawa do siedziby Zamawiającego.

Dokumenty dotyczące zamówienia:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 (data publikacji: 16.06.2023)
 3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 (data publikacji: 30.06.2023)
 4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3 (data publikacji: 10.07.2023)
 5. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
 6. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
 7. Zawiadomienie o zmianie SWZ (data publikacji: 30.06.2023)
 8. Zawiadomienie o zmianie SWZ nr 2 (data publikacji: 10.07.2023)
 9. Odpowiedzi na pytania nr 1 (data publikacji: 30.06.2023)
 10. Odpowiedzi na pytania nr 2 (data publikacji: 05.07.2023)

Wykaz Załączników do SWZ:

 1. Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia
 2. Zał. 1 A Lokalizacja obszaru zakotwiczenia "SPA na Wodzie"
 3. Zał. 2 Formularz oferty
 4. Zał. 3 Oświadczenie JEDZ o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego
 5. Zał. 4 Projektowane postanowienia umowy
 6. Zał. 5 Oświadczenie grupa kapitałowa
 7. Zał. 6 Oświadczenie o aktualności informacji w oświadczeniu
 8. Zał. 7 Wykaz dostaw
 9. Zał. 8 Wykaz osób
 10. Zał. 9 Oświadczenie wykonawców art. 117 ust. 4 Pzp
 11. Zał. 10 Zobowiązanie podmiotu trzeciego
 12. Zał. 11 Oświadczenie sankcje Rosja-Ukraina
 13. Zał. 12 Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 14. Zmieniony Zał. 4 Projektowane postanowienia umowy (data publikacji: 30.06.2023)
 15. Zmieniony Zał. 7 Wykaz dostaw (data publikacji: 30.06.2023)
 16. Zmieniony Zał. 8 Wykaz osób (data publikacji: 30.06.2023)
 17. Zmieniony Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia (data publikacji: 05.07.2023)

Pisz dnia 07.06.2023

Dostawa jednostki pływającej wraz z jej wyposażeniem realizowana jest w ramach projektu:

 1. Rozwój Ośrodka Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Camp-Pisz poprzez wdrożenie innowacji produktowej i procesowych służących osiągnięciu celów gospodarki obiegu zamkniętego oraz zrównoważonej i odpowiedzialnej środowiskowo turystyki.
 2. Projekt jest dofinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth.
 3. Numer projektu: NORW.19.01.02-28-0017/22.

Osoba do kontaktu : Marek Łachacz 87 4230459 , camp@post.pl

Informacja o kwocie

Data publikacji: 02.08.2023 r.

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu nr 1/2023/NORW.

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji: 02.08.2023 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Data publikacji: 07.08.2023 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Patrolowanie jezior oraz wdrożenie aplikacji „Szczupak Sygnalista” jako sposób na ograniczenie kłusownictwa w wodach.

Ośrodek Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Camp Pisz Marek Łachacz, Aleja Turystów 11, 12-200 Pisz bierze udział w projekcie: Patrolowanie jezior oraz wdrożenie aplikacji „Szczupak Sygnalista” jako sposób na ograniczenie kłusownictwa w wodach.

Projekt realizowany w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.

W ramach planowanych działań wnioskodawca planuje prowadzenie patroli monitorujących wody i otulinę obwodu , a także wdrożenie aplikacji „Szczupak Sygnalista” umożliwiającej przesyłanie szybkich i anonimowych zgłoszeń występków kłusowniczych i zanieczyszczenia środowiska.

Celem operacji jest ograniczenie kłusownictwa za pomocą patroli monitorujących wody i otulinę obwodu poprzez zakup: samochodu terenowego, fotopułapek szt. 3, cyfrowej lornetki z noktowizorem, drona, a także wdrożenie aplikacji „Szczupak Sygnalista” na jeziorze Piskorzewskim w wyniku czego nastąpi poprawa bioróżnorodności akwenów wodnych.

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie pozytywnie na zwiększenie konkurencyjności obszaru i podniesie atrakcyjność wędkarską oraz rybacką jeziora Piskorzewskiego, ponieważ w sposób drastyczny ograniczy kłusownictwo- co docelowo skutkować będzie poprawą dobrostanu ryb i ich ilością.

Całkowita wartość projektu wynosi 193 771,05 zł.

Wkład funduszy europejskich wynosi 129 790,00 zł

Miejsce realizacji projektu przez beneficjenta: Aleja Turystów 11, 12-200 Pisz oraz jezioro Piskorzewskie z otuliną działka nr 178, obręb Pogobie Średnie

Dofinansowanie UE i Norweskie

M2 System

Ośrodek Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Camp Pisz Marek Łachacz, Aleja Turystów 11, 12-200 Pisz bierze udział w projekcie: M2 System Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Całkowita wartość projektu wynosi 38.601.904,04 zł.

Wkład funduszy europejskich wynosi 19.231.950,00 zł

Miejsce realizacji projektu przez beneficjenta: Aleja Turystów 11, 12-200 Pisz

Projekt „M2 System” ma na celu zwiększenie konkurencyjności gospodarczej Konsorcjum 4 przedsiębiorstw z sektora MŚP, działających na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, co zostanie osiągnięte dzięki realizacji przez te przedsiębiorstwa inwestycji we wspólną infrastrukturę produktów sieciowych oraz wspólne działania w sferach:

1. promocji,

2. wdrożenia standardów funkcjonowania produktu,

3. nowatorskich narzędzi ICT,

4. oferowania pakietów turystycznych w oparciu o całoroczny kalendarz imprez kulturalnych.

Konsorcjanci realizują w ramach 3 powiązanych ze sobą rdzeni (kulturowego, gastronomicznego i aktywnego) inwestycje w 3 kluczowych lokalizacjach Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (Węgorzewo, Stare Sady i Pisz- Aleja Turystów 11). Dzięki temu, oraz dzięki wypracowanym w ramach projektu mechanizmom trwałej współpracy, oferować będą turystom przez cały rok znacznie poszerzony zakres usług turystycznych w ramach unikalnego, całorocznego i sieciowego produktu „Mazury na szlaku kultury”. Tak utworzony produkt w innowacyjny sposób przyczyni się do wydłużenia sezonu w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, tworząc całoroczną ofertę, opartą o wydarzenia kulturalne i nowe inwestycje. Jednocześnie stanowi on znaczącą modyfikację istniejącego produktu turystycznego – Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Usługi konsorcjantów będą oferowane w formie kompleksowych, objętych wspólnymi cenami i wspólnie wytwarzanych, oraz dostosowanych do potrzeb i oczekiwań klientów pakietów. Inwestycje stworzą nową jakość w infrastrukturze regionu, oraz umożliwią powstanie zupełnie nowych usług, jak obsługa dużych eventów i catering na wodzie, czy sieciowe wypożyczanie sprzętu turystycznego na obszarze Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności 4 MŚP, działających na terenie Krainy WJM, poprzez utworzenie do 2020 r. innowacyjnego, całorocznego, sieciowego produktu turystycznego „Mazury na szlaku kultury”. Powstanie on dzięki wspólnym inwestycjom i działaniom Konsorcjantów, realizowanym w oparciu o istniejący potencjał turystyczny obszaru, w szczególności o liniowy Szlak Wielkich Jezior Mazurskich i pozostałe walory przyrodniczo-kulturowe regionu, zgodnie z RIS dla Polski Wschodniej: turystyka/medycyna/zdrowie.

Celami pośrednimi będą:

1. wzrost sprzedaży i wprowadzenie nowych, całorocznych produktów/usług do oferty 4 MŚP

2. podniesienie jakości, integracja, pakietyzacja i dywersyfikacja oferty turystycznego 4 MŚP

3. wdrożenie nowych, trwałych rozwiązań w zakresie kooperacji i świadczenia usług wspólnych przez 4 MŚP

4. wzrost zatrudnienia na terenach wiejskich w sektorze pozarolniczym o 21 osób

5. wdrożenie innowacji produktowej i procesowej w turystyce Krainy Wielkich Jezior Mazurskich

6. wydłużenie sezonu turystycznego w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich i lepsze wykorzystanie potencjału tego obszaru dla turystyki.

W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost liczby turystów po wysokim sezonie turystycznym (szczególnie dzięki ofercie kulturowej i wybudowanej, całorocznej infrastrukturze).

Projekt przyczyni się to do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw realizujących projekt, zwiększenia zatrudnienia na obszarach wiejskich w sektorze pozarolniczym, oraz lepszego wykorzystania potencjału przyrodniczego i kulturalnego regionu dla rozwoju całorocznej oferty turystycznej, a tym samym ograniczenia sezonowości. Działanie to wpisuje się doskonale w RIS Polski Wschodniej „turystyka, medycyna, zdrowie”.

Projekty

Projekt budowy Domów na Wodzie:

 1. Projekt architektoniczny
 2. Opis techniczny projektu architektonicznego
 3. Projekt wnętrza
 4. Analiza pływalności

Projekt przebudowy i rozbudowy budynku wielofunkcyjnego:

 1. Projekt architektoniczno-budowlany
  1. Załączniki
   1. Pozwolenie na budowę nr WZB.6740.5.2018 z dnia 10 stycznia 2018
   2. Wypis z rejestru gruntów z dnia 2017.06.26
   3. Decyzja nr 132/17 o warunkach zabudowy ZPN.6730.132.2017.AF z dnia 27.06.2017
   4. Zaświadczenie ZPN.6220.2.5.2017 z dnia 26.06.2017 o braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
   5. Uzgodnienie- opinia sanitarna ZNS.4081.13.2018 z dnia 13.08.2018 - projektu technologicznego kuchni.
  2. Tom I. Projekt zagospodarowania terenu
   1. Zagospodarowanie terenu
    1. Opis zagospodarowania
    2. Rysunki
  3. Tom II Projekt architektoniczno budowlany
   1. Architektura
    1. Opis Architektura
    2. Rysunki Architektura
 2. Projekt budowlany – konstrukcje
 3. Projekt budowlany – branża sanitarna
 4. Projekt budowlany – branża elektryczna

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu

9 września 2016 podpisano umowę dotyczącą realizacji projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu”. Jest to pierwsza umowa w ramach Osi Priorytetowej 4 „Efektywność energetyczna” Działanie 4.2 – „Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

– Realizacja tego projektu pozwoli o około połowę ograniczyć koszty związane z eksploatacją budynków – mówi z zadowoleniem Marek Łachacz, właściciel hotelu.

Realizacja projektu będzie dotyczyła kompleksowej modernizacji energetycznej budynków Hotelu Joseph Conrad w Piszu, tj.: ociepleniu budynku hotelowego i budynku wielofunkcyjnego, likwidacji kotła c.o. na ekogroszek i zastąpienia go zestawem dwóch pomp ciepła „powietrze – woda” (moc 2x35kW) i kotłem na biomasę (moc 100 kW). Ponadto zaplanowano wymianę grzejników na niskotemperaturowe, czyli przygotowane do pracy z pompą ciepła, a także wprowadzenie technologii energooszczędnych: montaż kolektorów do przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także montażu paneli fotowoltaicznych o mocy 15 kWp.

– W ramach zadania zostanie także wymienione oświetlenie – z tradycyjnego na ledowe – dodaje Marek Łachacz. – Zmodernizujemy też wentylację mechaniczną, gdzie zostanie zastosowana instalacja odzysku energii w budynku hotelowym. Sam system zarządzania energia będzie obsługiwany z poziomu recepcji.

Więcej informacji o programie na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl

Lista realizowanych przetargów dla projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu”

 1. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie studium wykonalności projektu dla projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu” (publikacja 22.02.2016)
  1. Protokół z procedury zamówienia,
  2. Zawiadomienie o wyborze oferty.
 2. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie audytu energetycznego w związku z realizacją projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu” (publikacja 22.02.2016)
  1. Protokół z procedury zamówienia, str. 1, str. 2
  2. Zawiadomienie o wyborze oferty.
 3. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektów : budowlanego, sanitarnego, elektrycznego , w związku z realizacją projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu” (publikacja 22.02.2016)
  1. Projekt budowlany
  2. Projekt sanitarny
  3. Projekt elektryczny
 4. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie docieplenia wewnętrznego budynku hotelowego i sali wielofunkcyjnej w związku z realizacją projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu” (publikacja 02.10.2016)
  1. Przedmiar robót budowlanych
  2. Protokół z procedury zamówienia,
  3. Zawiadomienie o wyborze oferty.
 5. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie docieplenia zewnętrznego budynku hotelowego i sali wielofunkcyjnej w związku z realizacją projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu” (publikacja 02.10.2016)
  1. Przedmiar robót budowlanych
  2. Protokół z procedury zamówienia,
  3. Zawiadomienie o wyborze oferty.
 6. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót instalacji sanitarnych c.o. w związku z realizacją projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu” (publikacja 06.10.2016)
  1. Przedmiar robót
  2. Zawiadomienie o nieważnieniu ogłoszenia
 7. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznej oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne w związku z realizacją projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu” (publikacja 17.10.2016)
  1. Zmiana zapytania wraz ze zmianą terminu składania ofert
  2. Projekt budowlany, branża elektryczna
  3. Przedmiar robót fotowoltanika
  4. Przedmiar robót modernizacja oświetlenia
  5. Specyfikacja techniczna
  6. Protokół z procedury zamówienia,
  7. Zawiadomienie o wyborze oferty.
 8. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót instalacji sanitarnych c.o. w związku z realizacją projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu” (publikacja 31.10.2016)
  1. Projekt budowlany, instalacje sanitarne
  2. Przedmiar robót, instalacje sanitarne
  3. Protokół z procedury zamówienia,
  4. Zawiadomienie o wyborze oferty.