Szanowni Państwo!

Liczymy na współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który reguluje zasady dokonywania rezerwacji, pobytu w hotelu,  anulowania rezerwacji, płatności za rezerwację i ważności rezerwacji i służyć ma zapewnieniu spokojnego pobytu Państwa w naszym Hotelu.

I.

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 12.00 w dniu wyjazdu.
 2. Jeśli gość nie określił czasu pobytu przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. W hotelu można się zameldować od 14:00 do 24:00. Zameldowanie późniejsze należy zgłosić recepcji hotelu minimum jeden dzień wcześniej. Dopłata za późne zameldowanie wynosi 50 zł.

II.

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 2. Niezgłoszenie chęci przedłużenia pobytu i pozostawienie rzeczy w pokoju później niż do godz. 12:00, traktowane jest jako automatyczne naliczenie następnej doby- jeśli hotel posiada wolne miejsca na dzień bieżący. Jeśli hotel nie posiada w danym dniu wolnych miejsc, rzeczy gościa zostają komisyjnie zdeponowane.
 3. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

III.

 1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 2. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godziny 22.00.
 3. Dzieci w wieku do lat 3 nocują bezpłatnie, jeżeli śpią na łóżku rodziców. Dzieci w wieku od lat 4 są liczone jako pełnopłatne.
 4. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących usług Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie się do recepcji.
 5. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić czy drzwi zostały zamknięte oraz pozostawić klucz na recepcji.
 6. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 7. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności i innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeśli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
 8. Parking hotelu jest niestrzeżony, hotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do gości. Gość w przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu pozostawionego na niestrzeżonym parkingu hotelowym powinien bezzwłocznie powiadomić recepcję oraz policję.
 9. Przedmioty pozostawione przez wyjeżdzającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres przez gościa wskazany, na koszt gościa zlecającego dyspozycję wysyłki za zaliczeniem pocztowym. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez trzy miesiące.

IV.

 1. Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:
  1. Stronę internetową Hotelu i silnik rezerwacyjny na stronie się znajdujący
  2. Wypełnienie i podpisanie formularza rezerwacji na stronie internetowej Hotelu i przesłanie go do Hotelu w formie elektronicznej,
  3. Wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej, faksem lub w formie elektronicznej (e-mail),
  4. Telefoniczne zamówienie pobytu,
  5. Osobiste, pisemne potwierdzenie rezerwacji w Recepcji Hotelowej, osobisty wynajem pokoju hotelowego bezpośrednio w Recepcji hotelowej (tzw. rezerwacja bezpośrednia z ulicy).
 2. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie Hotel rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku w wysokości, co najmniej 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu.
 3. Zadatek, o którym mowa powyżej, winien być uiszczony na rzecz Hotelu w formie przelewu bankowego, e-przelewu, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej za pisemną zgodą Gościa Hotelowego.
 4. Zadatek winien być wpłacony w terminie podanym przez Hotel w ofercie pobytu, potwierdzeniu rezerwacji, wiadomości e-mail, bądź uzgodnionej telefonicznie z pracownikiem Hotelu.
 5. Aby otrzymać Fakturę VAT za zaliczkę na podatnika prowadzącego działalność gospodarczą (posiadającego nr NIP) należy podać dane firmy w tytule przelewu zaliczki bądź przesłać taką informację na adres recepcja@hotelconrad.pl
 6. Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Hotelu JOSEPH CONRAD. Wpłaty: numer rachunku bankowego ING Bank Śląski 0410 5018 0710 0000 2316 2745 76
 7. Rezerwacja nie zostanie dokonana skutecznie w przypadku braku wpłaty zadatku w określonym powyżej terminie, bądź braku środków na karcie kredytowej.
 8. W przypadku osobistej, pisemnej rezerwacji pobytu hotelowego potwierdzenie rezerwacji następuje poprzez wpłatę, co najmniej 30 % zadatku gotówką do kasy Recepcji lub poprzez płatność kartą kredytową.
 9. W przypadku osobistego wynajmu pokoju hotelowego bezpośrednio w Recepcji hotelowej (tzw. rezerwacja bezpośrednia z ulicy), Gość jest zobowiązany opłacić cały pobyt z góry gotówką lub kartą kredytową. W tym przypadku nie stosuje się formy „zadatku”.
 10. Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Joseph Conrad** okres rozliczeniowy w Hotelu wynosi 7 dni, co oznacza, że każdy Gość przebywający w Hotelu powyżej 7 dni jest zobowiązany do uiszczenia należności za wykorzystany pobyt i usługi w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pobytu. Hotel rezerwuje sobie, w uzasadnionych przypadkach, prawo do wystąpienia z prośbą do Gościa Hotelowego o podwyższenie wysokości zabezpieczenia  kredytowego na Jego karcie kredytowej lub o wcześniejsze uiszczenie należności za usługi hotelowe.
 11. Rachunek za pobyt powinien zostać uregulowany z góry lub przed planowanym terminem zakończenia pobytu, aczkolwiek z zastrzeżeniem, że okres rozliczeniowy jest nie dłuższy niż 7 dni.
 12. Korzystanie z dodatkowych świadczeń hotelowych na zasadach „kredyt Hotel” (rachunek na pokój) jest możliwe po zgłoszeniu obsłudze restauracji, lub recepcji chęci otwarcia rachunku.
 13. Naliczanie wartości rezerwowanych usług hotelowych następuje zgodnie z obowiązującym w dacie dokonania rezerwacji Cennikiem Hotelowym i/lub Ofert Specjalnych.

V

 1. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości:
  1. 0 % wartości rezerwowanego pobytu w przypadku rezygnacji z pobytu na 30 dni i więcej przed planowanym przyjazdem
  2. 50 % wartości rezerwowanego pobytu w przypadku rezygnacji z pobytu pomiędzy 29-tym a 15–tym dniem przed planowanym przyjazdem
  3. 100 % wartości rezerwowanego pobytu w przypadku rezygnacji z pobytu na mniej niż 15 dni przed planowanym przyjazdem lub braku przybycia bez anulowania rezerwacji.
 2. Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji a opłatą za rezygnację, (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona Klientowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 3. Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłacanego zadatku lub z kwoty opłaconego pobytu, względnie pobrana z karty kredytowej. Na pozostałą część opłaty za rezygnację z pobytu, (jeśli taka wystąpi) zostanie wystawiona odrębna faktura i przesłana na adres korespondencyjny Gościa.
 4. Anulowanie rezerwacji dla celów dowodowych powinno być dokonane w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną.

VI

 1. Pragniemy zwrócić uwagę naszych Szanownych Gości na fakt, że w przypadku rezerwacji pobytu w naszym hotelu za pośrednictwem różnego rodzaju portali i platform rezerwacyjnych warunki rezerwacji tam obowiązujące mogą znacznie odbiegać od postanowień niniejszego Regulaminu rezerwacji. W takim wypadku odmienne postanowienia warunków rezerwacji obowiązujących na portalach i platformach rezerwacyjnych zastępują odpowiednie zapisy niniejszego Regulaminu.
 2. Intencją Hotelu jest zawsze polubowne rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z realizacją niniejszego Regulaminu i realizowanymi przez Hotel świadczeniami. W przypadku niemożliwości osiągnięcia porozumienia pomiędzy Hotelem a Gościem w jakiejkolwiek sprawie, Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest wyłącznie Sąd Rejonowy w Piszu.

Dyrekcja Hotelu Joseph Conrad

Regulamin uzupełniający hotelu Joseph Conrad podczas pandemii COVID-19

 1. Osoby w kwarantannie, u których zdiagnozowano w organizmie wirus COVID-19 oraz osoby o wyraźnych oznakach choroby takich jak: uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu mają zakaz zakwaterowania w hotelu.
 2. W pomieszczeniach ogólnodostępnych poruszamy się zakrytymi ustami i nosem.
 3. Trzymamy odległość 1,5 m od innych gości hotelowych.
 4. Zgodnie z zaleceniami GIS sprzątamy pokoje jedynie na życzenie gościa, w tym celu należy wywiesić zawieszkę „Proszę posprzątać pokój”.
 5. Zgodnie zaleceniami GIS w hotelu nie mogą przebywać osoby niezakwaterowane.
 6. Na recepcji hotelu mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 3 osoby.
 7. Zalecamy regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem lub korzystać z płynów to dezynfekcji udostępnionych naszym gościom w pomieszczeniach ogólnodostępnych.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u gościa zakażenia koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu zgłoś się na recepcję, a następnie do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Kontroluj swój stan zdrowia. Mierz temperaturę, zwróć uwagę na to, czy kaszlesz albo czy masz trudności z oddychaniem. Ogranicz kontakt z innymi.
 3. Jeśli masz pytania, wątpliwości, zadzwoń na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.
 4. Nie daj się panice. Dbaj o siebie i swoich bliskich.